Veiligheidsstudie Inlandse containerterminal

Veiligheidsstudie

Inlandse containerterminal

Voor een inlandse containerterminal werd in kader van de hernieuwing van de omgevingsvergunning een veiligheidsstudie opgesteld voor de opslag van gevaarlijke stoffen in containers.

De inrichting is een logistiek bedrijf dat zowel het transport over het water van en naar de zeehavens, als het op afroep afleveren en ophalen per vrachtwagen van containers bij de klanten, verzorgt.  Gelet op de activiteiten valt de inrichting volgens art 3 §2 niet onder het toepassingsgebied van het Samenwerkingsakkoord. 
De inrichting is dus geen Seveso-inrichting.

De studie werd opgemaakt om de vergunningsverlenende overheid inzicht te geven in de risico’s aanwezig op de inrichting. Om deze risico’s te kunnen inschatten werd in deze veiligheidsstudie, conform de werkwijze voor Seveso-bedrijven, nagegaan wat de externe risico’s voor mens en milieu zijn gepaard gaan met de exploitatie van de inrichting.

In overleg met de lokale overheid werden argumenten geformuleerd ter verantwoording van de huidige en voorgestelde werkwijze betreffende de opslag van gevaarlijke vloeistoffen.  In dit kader werd bijkomend een risicoanalyse opgemaakt betreft de vrijzetting van deze gevaarlijke vloeistoffen uit een container.

In haar advies aan de vergunningsverlenende overheid heeft de Dienst Veiligheidsrapportering geen bezwaar geuit tegen de omgevingsvergunningsaanvraag. De omgevingsvergunning werd afgeleverd.

De taken van Taken Antea Group zijn:

  • veiligheidsstudie;
  • opslag van gevaarlijke vloeistoffen in containters - toelichting aan de lokale overheid;
  • risicoanalyse vrijzetting gevaarlijke stoffen uit containers.

 

Downloads: