suikerfabriek Veurne

Uitvoeringsontwerp van de grondverbetering voor site in Veurne

De voormalige site van de suikerfabriek te Veurne dient conform het masterplan omgevormd te worden tot een gedeelte woonzone, een gedeelte industriezone en een gedeelte natuurgebied. De site bestaat grotendeels (ca 40ha) uit bezinkingsbekkens voor de afvoer van het spoelwater van de suikerbieten.

Voordat men kan beginnen met het ontwerp van de benodigde grondverbetering, moet eerst alle benodigde en beschikbare informatie verzameld worden:

  • historiek van de site;
  • geologische en geotechnische grondopbouw: verzamelen bestaand grondonderzoek, opstellen programma, begeleiding en verwerking van de resultaten van bijkomend grondonderzoek;
  • bepaling van de dikte van de sliblaag in de verschillende bezinkingsbekkens;
  • opmeten van de site en verwerking van de resultaten (o.a. 3D terreinmodel en terreinprofielen).

De toelaatbare restzetting van het maaiveld 30 jaar na uitvoering van de werken mag maximaal 20cm bedragen. Hiertoe wordt voorzien de grond versneld te consolideren door middel van verticale drainage en voorbelasting. Het ontwerp bestond voornamelijk uit berekeningen ter bepaling van:

  • densiteit van het raster van de drains;
  • aanzetpeil van de drains;
  • omvang van de voorbelasting (tijdelijke ophoging);
  • duur van de ophoging;
  • volumes grondverzet;
  • meetstaat en raming.

Na de goedkeuring van het ontwerp werden de technische administratieve en besteksbepalingen opgesteld. Hierna werden de werken aanbesteed. Antea Group assisteerde hierbij de aanbestedende overheid.