natuurreservaten

Strategisch onderzoek erkende natuurreservaten

Met deze studieopdracht gaf Antea Group ondersteuning aan een denkoefening die samen met het Agentschap voor Natuur en Bos en de terreinbeherende verenigingen werd opgezet. Doel van de opdracht was het efficiënter inzetten van het subsidiesysteem “erkende natuurreservaten”.

Subsidiëring van natuurreservaten heeft bijgedragen aan het behoud én de versterking van zeldzame natuurwaarden in Vlaanderen. Er zijn echter enkele contextfactoren die ertoe hebben aangezet stil te staan bij de manier waarop het subsidiesysteem vandaag werkt. Enerzijds dwingt de versnippering van natuurwaarden in Vlaanderen tot het gerichter inzetten van subsidies. De ontwikkeling van grotere en meer aaneengesloten reservaten kan op termijn leiden tot een efficiëntere inzet van beheersubsidies. Anderzijds is actualisatie van het systeem noodzakelijk.

Antea Group werkte 2 deelopdrachten uit.
Deelopdracht 1: voorstellen tot verbetering van het huidige subsidiesysteem
Deelopdracht 2: gebiedsgerichte prioritering van aankoopsubsidies

Lees meer over deze opdracht.