RUP Zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden

RUP Zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden

Gemeente Lubbeek

Het uitwerken van maatschappelijk gedragen ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) wordt steeds ingewikkelder. Complexe procedures, inspraak van diverse actoren, de eisen naar integratie met andere werkvelden en de hoge techniciteit van de materie maken het steeds moeilijker om beleidsprojecten tot een goed einde te brengen. Een goede procesbewaking en dito management zijn daarom onontbeerlijk.

Antea Group heeft doorheen de jaren ruime ervaring opgebouwd bij het begeleiden van beleidsprocessen. Van de gemeente Lubbeek kregen we de opdracht tot de opmaak van een gemeentelijk RUP in het kader van zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening biedt beperkte perspectieven. Indien het ecologisch te verantwoorden is, kan het RUP bredere perspectieven bieden. Naast de opmaak en het communicatietraject, gaf Antea Group ook juridische ondersteuning bij deze opmaak. Vanuit een gebiedsgerichte analyse zijn voorstellen op maat van de verschillende deelgebieden uitgewerkt,waarbij al dan niet beperkte ontwikkelingsperspectieven worden opgesteld.