RUP Vaartkom Leuven – Opmaak Plan-MER

RUP Vaartkom Leuven – Opmaak Plan-MER

Uitdaging

De site Vaartkom behelst een ca. 45 ha groot gebied binnen de ring van Leuven dat gelegen is bij de uitloper van het kanaal Leuven-Dijle. De Vaartkom wordt een multifunctioneel centrum met een mix van handel, diensten, recreatie, kantoren en wonen. Voor een dergelijke gebiedsontwikkeling betekent dit ook dat er een milieueffectrapport of plan-MER dient te worden opgemaakt.

Oplossing

Het onderzoek van de effecten van het plan gebeurt uit oogpunt van de volgende milieudisciplines: bodem&geologie, water (grond- en oppervlaktewater), fauna & flora, landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie, mens – hinder, ruimtelijke aspecten en mobiliteit, geluid en lucht. Gedurende de opmaak van het Plan-MER werd regelmatig overleg gepleegd met betrokken administraties en besturen.

Resultaten

Het plan-MER werd in oktober 2008 goedgekeurd. In het MER worden maatregelen voorgesteld om nadelige milieueffecten van het plan te vermijden, te beperken en zoveel mogelijk te verhelpen. De relevante maatregelen op planniveau werden verwerkt in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), wat begin 2010 definitief werd goedgekeurd.