Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Krombeke te Poperinge

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Krombeke te Poperinge

Inbreiding en landschappelijke integratie van een karakteristieke kern in de Westhoek

In opdracht van het stadsbestuur van Poperinge maakte Antea Group het RUP op voor de deelkern Krombeke. Hoewel de kern op zich een beperkte oppervlakte behelst, werd er met het RUP alsnog een complexe planologische problematiek opgelost.

Om de compactheid van de kern en het contrast met het omgevende open landbouwlandschap te behouden, werd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Poperinge een planologische ruil voorgesteld. Hieronder een uiteenzetting van de onderdelen van het RUP.

  • Een binnengebied werd omgevormd van herbevestigd agrarisch gebied (HAG) naar woongebied. Een deel ervan werd op korte termijn aangesneden, de rest pas wanneer de woonbehoefte aangetoond wordt.
  • Er vond een omzetting plaats van bestaand, maar slecht gesitueerd woonuitbreidingsgebied naar agrarisch gebied, teneinde de inname van het eerder vermelde HAG te compenseren.
  • Daarnaast is met het RUP onderzocht of ruimte kon worden voorzien voor waterzuivering.
  • Voor uitbreiding van de begraafplaats voerde Antea Group een locatiestudie uit en vertaalde de meest geschikte zoekzone in het RUP.
  • Ten slotte werd een interpretatie gegeven aan twee bedrijfsRUP’s, om op die manier de bestaande bedrijvigheid op een kwalitatieve wijze te integreren.

Downloads: