Procesmanagement Sigmaplan

Procesmanagement Sigmaplan

Uitdaging

Het Sigmaplan is het antwoord van de Vlaamse overheid op het toenemende overstromingsgevaar langsheen de Vlaamse getijdenrivieren. Met het Sigmaplan werd een langetermijnvisie neergezet voor het ganse Zeescheldebekken. Uitgebreide infrastructuurwerken moeten niet alleen de bevolking beschermen tegen ongewenste overstromingen, maar kaderen tevens in het behalen van Vlaamse en internationale natuurdoelstellingen. Het totale Sigmaplan beslaat evenwel verschillende duizenden hectaren valleigebied, en heeft een directe weerslag op grondeigenaars en -gebruikers enerzijds, en lokale besturen en belangengroeperingen anderzijds. Het spreekt voor zich dat dergelijk complex besluitvormingsproces een gedegen procesmanagement en communicatie vereist.

Oplossing

Samen met de Vlaamse overheid werd een overlegstructuur en samenwerkingsmodel uitgewerkt met alle stakeholders in het veld. Gaande van maatschappelijke belangengroeperingen en lokale besturen, tot landelijke groeperingen en gewestelijke administraties. Al deze stakeholders krijgen inspraak binnen hun werkgebied, waarna de diverse vragen en bezorgdheden worden gekanaliseerd naar overkoepelende overleg- en beslisorganen. Waar mogelijk wordt een interactieve planvorming met ruimte voor inspraak en participatie nagestreefd. Door dergelijk samenwerkingsmodel te combineren met een intensief communicatietraject, ontstaat ook voor de bevolking een transparant en aanvaardbaar planproces.

Resultaten

Het Sigmaplan zit op schema conform de timing die werd uitgezet door de Vlaamse Regering. Een eerste fase van de projecten werd tegen 2010 klaargestoomd middels het doorlopen van de nodige procedures voor dergelijk grootschalige infrastructuurwerken als het Sigmaplan: ontwerpstudies, wetenschappelijke studies, modelleringen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, milieueffectenrapporten, stedenbouwkundige vergunningen, onteigeningsprocedures…. De goedkeuring van de voorliggende plannen en procedures is enkel mogelijk mits een intensief samenwerkingsmodel met de stakeholders, dat ook voor de projecten in de komende jaren zal worden verdergezet. In tussentijd gaan de eerste projecten op het terrein in uitvoering en wordt de communicatie er verder verfijnd tot op projectniveau.