Plan-MER stroomgebiedbeheerplannen

Plan-MER stroomgebiedbeheerplannen

Op strategisch niveau voor de 2de generatie – Schelde & Maas

In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij stond Antea Group in voor de opmaak van een plan-MER op strategisch niveau voor de 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas.  Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en ons beter te beschermen tegen overstromingen. Ze geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water (2000).

De eerste stroomgebiedbeheerplannen gelden voor de periode  2010 – 2015. De stroomgebiedbeheerplannen bevatten per stroomgebieddistrict doelstellingen, maatregelen en acties voor de periode 2016-2022. Het plangebied strekt zich hierbij uit over gans Vlaanderen. De effectenbeoordeling werd daarom op strategisch niveau uitgevoerd.

Downloads: