kwartelkoning

Opmaak soortenbeschermingsprogramma

Kwartelkoning (Crex crex) en Grauwe kiekendief (Circus pygargus)

Op basis van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn werd het Natura 2000 netwerk afgebakend, een grensoverschrijdend netwerk van natuurgebieden met als doel de biodiversiteit in Europa te behouden en te herstellen. Naast de afbakening van Europees beschermde gebieden, wordt vanuit Europa tot doel gesteld om maatregelen te nemen om zo soorten en habitats vermeld op de Bijlages van de twee richtlijnen naar een ‘gunstige staat van instandhouding’ te brengen. De Vogelrichtlijn legt daarenboven nog enkele extra elementen op. In Vlaanderen werden in eerste instantie gewestelijke doelen geformuleerd voor het hele grondgebied (G-IHD , Besl. Vl. Regering dd. 23/07/10).

In een tweede stap werden/worden (actueel nog niet volledig afgerond) op het lokale niveau per speciale beschermingszone doelen bepaald voor de habitats en soorten. Naast het formuleren van doelen en acties binnen de IHD-rapporten kunnen concrete soortbeschermende maatregelen genomen worden. Het wetgevend kader voor het realiseren van soortbeschermende maatregelen wordt gevormd door het Soortenbesluit.

Bekijk het project.