monitoringnatuur

Monitoring natuurinrichtingsprojecten

Uitkerkse polder en Oostends krekengebied

Dit project impliceerde monitoring (data-acquisitie, analyse en interpretatie) in verschillende deelgebieden, met internationaal gerenommeerde zilte graslanden en zoutmoerassen. Zowel vegetatie en flora, avifauna als herpetofauna werden gemonitord. Voor vegetatie & flora werd alle veldwerk integraal uitgevoerd door Antea Group.

Met deze monitoring heeft men duidelijk twee welomschreven hoofddoelstellingen voor ogen. Enerzijds dient ze om de effecten van al dan niet specifieke ingrepen in natuurgebieden, bijv. hydrologische wijzigingen zoals wateropstuwing, op projectniveau te kunnen inschatten, interpreteren en evalueren. Anderzijds moeten de monitoring-gegevens toelaten om doelstellingen op beleidsniveau te evalueren. Langetermijnevoluties, in o.a. de vegetatie en flora, welke mogelijk het gevolg zijn van uitgevoerde ingrepen (cf. hydrologie e.a.) kunnen zo worden ingeschat en geëvalueerd.

Lees meer over dit project.