Mobiliteitstudie bij herontwikkeling van Brownfield tot woonwinkelcomplex

Mobiliteitstudie bij herontwikkeling van Brownfield tot woonwinkelcomplex

Uitdaging

In kader van de herontwikkeling van de voormalige Brownfieldsite (zeemleerfabriek Colle) tot een woonwinkelcomplex is het nodig om zicht te krijgen op de actuele verkeerssituatie in de omgeving van de  beoogde site en de verwachte impact van de nieuwe ontwikkelingen op de verkeerssituatie. Het betreft 19.856 m² projectgebied gelegen in een woonzone. In opdracht van De Colle Vastgoed NV heeft Antea Group hiervoor een mobiliteitsstudie uitgevoerd.

Oplossing

In deze mobiliteitsstudie zijn onderstaande profielschetsen en toetsen uitgevoerd:

  • beschrijving huidig bereikbaarheidsprofiel;
  • relevante elementen van de verkeersplanologische beleidscontext in functie van toekomstig bereikbaarheidsprofiel;
  • toekomstig mobiliteitsprofiel van de voorgenomen activiteit met piekuurprognose van het gegenereerd (auto)verkeer;
  • evaluatie van de verwachte mobiliteitseffecten in beide projectfasen(afwikkeling, leefbaarheid, parkeren);
  • sensitiviteitstoets onder de vorm van een berekening van effectverschillen bij invulling door andersoortige winkeltypes of activiteiten;
  • voorgenomen maatregelen en verbetervoorstellen om duurzame vervoerswijzen te stimuleren en eventuele negatieve effecten te milderen.

Resultaten

Vanuit MOB zijn er duidelijke conclusies en aanbevelingen opgesteld. Er is duidelijk in kaart gebracht welke verkeerspunten weinig tot geen extra hinder zullen ondervinden door de nieuwe situatie. Daarnaast zijn er adviezen geformuleerd voor de probleemzones:

  • afwikkeling (verkeersdoorstroom): invoegen een extra opstelstrook op kruispunt N35 Volhardingslaan – Gaversesteenweg en instellen parkeerverbod thv het kruispunt
  • verkeersleefbaarheid en –veiligheid: inpassen beveiligde oversteek thv belangrijkste voetgangerstoegang
  • parkeren: voorzien parkeergelegenheid voor mindervaliden en inpassen stalplaats voor fietsen en motorfietsen