milieumanagement bij alzagri

Milieumanagement bij Alzagri nv

Alzagri is een zand- en grindhandel gelegen in Brugge. Het bedrijf ontvangt gebaggerde zeegranulaten die worden gezeefd en gespoeld zodat ze voldoen aan het “BENOR” en “CE2+” keurmerk. Sinds eind 2012 staat Antea Group Alzagri nv bij in het opvolgen en begeleiden van alle milieugerelateerde aspecten van het bedrijf. Hierbij een overzicht van de voornaamste
aspecten van onze opdracht.

Studie alternatieve waterbronnen en gebruik van grondwater
Alazgri nv kreeg in het jaar 2012 een vergunning voor de winning van diep grondwater voor beperkte termijn op voorwaarde dat er een uitgebreide waterstudie werd uitgevoerd. De studie werd door Antea Group als volgt aangepakt:

  • Opstelling van de volledige gedetailleerde waterbalans.
  • Op basis van de balans konden reeds in de beginfase een aantal maatregelen geïmplementeerd worden met een reële reductie van het gebruik aan grondwater.
  • Onderzoek alle mogelijke alternatieve waterbronnen (hemelwater, oppervlaktewater, grijs water, recuperatiewater en ondiepe grondwaterwinning).
  • Evaluatie mogelijke technieken voor het behandelen van alternatieve waterbronnen om de gewenste waterkwaliteit te verkrijgen.
  • Kostenanalyse.

Deze studie was van groot belang in functie van het hernieuwen van de milieuvergunning.

Passende normen bij lozing bedrijfsafvalwater
Bij een analyse van het geloosde afvalwater bleek voor een aantal parameters, waarvoor geen sectorale norm is vastgelegd, een overschrijding te zijn van het indelingscriterium die wettelijk is vastgelegd bij lozing op oppervlaktewater. Een studie bracht meer duidelijkheid in de (natuurlijke) aanwezigheid en de oorzaak van de van concentraties in het uiteindelijke bedrijfsafvalwater. Dit werd de basis voor het krijgen van passende lozingsnormen. In functie van de hernieuwing van de milieuvergunning werd een aanvullende screening uitgevoerd van de noodzakelijke aanvullende parameters.

Hernieuwing van de milieuvergunning in 2014
De aanvraag voor het hernieuwen van de milieuvergunning werd opgesteld in de eerste helft van 2014. De voorbereidende studies alternatieve waterbronnen, het gebruik van grondwater en de normen voor de lozing van bedrijfsafvalwater maakten hier deel van uit. De milieuvergunningsaanvraag werd verder begeleid door Antea Group:

  • bijstand tijdens het bezoek van LNE afdeling milieuvergunningen;
  • bijstand tijdens het bezoek VMM afdeling operationeel waterbeheer;
  • inzage en evaluatie van de adviezen, binnengekomen bezwaren en bemerkingen tijdens het openbaar onderzoek;
  • voorbereiding en bijstand tijdens de zitting van de Provinciale Milieuvergunningscommissie.

Dit leidde uiteindelijk eind 2014 tot het verkrijgen van een milieuvergunning voor de maximale termijn van 20 jaar. In overleg met de waterbeheerder van de nabijgelegen waterloop werd eveneens een vergunning verkregen voor het gebruik van oppervlaktewater als alternatieve waterbron voor het proces.

Verdere begeleiding milieu
Momenteel begeleidt Antea Group het bedrijf ook verder bij de opvolging van de diverse acties voor het mogelijk maken van het gebruik van oppervlaktewater in het proces. De waterbalans wordt maandelijks bijgehouden en geëvalueerd. Ook worden op basis van een globale actielijst “milieu” de diverse (periodieke) milieuverplichtingen verder opgevolgd .

Downloads: