evenementen in parken

Evenementen in parken

Kaderplan voor evenementen in parken en groenzones van Stad Antwerpen

In verstedelijkte gebieden neemt de druk op de publieke ruimte sterk toe.  Dit vertaalt zich onder andere in een duidelijke stijging van het aantal aanvragen voor evenementen, zowel voor straten en pleinen als voor parken en groenzones.

Om de duurzaamheid van projecten en opdrachten te vergroten op ecologisch, economisch en sociaal vlak wil de stad Antwerpen ook voor de organisatie van evenementen een duidelijk, onderbouwd en gebruiksvriendelijk kader aanreiken.

Antea Group werkte hiervoor de tweeledige aanpak uit, zoals beschreven in het bestek. In eerste instantie een globaal kader dat garandeert dat in de toekomst evenementen binnen de draagkracht van een groenzone of park kunnen plaatsvinden en vervolgens voor ca. 20 parken een specifiek kader met bijkomende mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van evenementen.

Globaal kader

Het globale kader biedt handvaten voor de stad Antwerpen en organisatoren van evenementen en is een stimulans om te streven naar duurzaamheid vanuit verschillende invalshoeken, rekening houdend met de specifieke context van elk park. Dit wordt onderbouwd vanuit een benchmarkstudie en gesprekken met zowel organisatoren van evenementen als beheerders van parken. Het kader geeft aan welke types van evenementen (op basis van aantal bezoekers) in welke Antwerpse parken kunnen plaatsvinden en wat algemene aandachtspunten en randvoorwaarden zijn bij het organiseren van een evenement in een park, op vlak van mobiliteit binnen het park, geluid, bodem, fauna en flora, water, energie en afval. 

"Met dit kaderplan realiseren we een duurzame evenementenzonering in de stedelijke parken en groenzones van stad Antwerpen en haar districten." Gert Stappaerts

Specifiek kader

In een volgende fase worden er specifieke kaders per park opgemaakt die duidelijk aangeven voor welke types van evenementen de parken geschikt zijn, waar de evenementenzones zijn, de circulatieroutes voor zware en lichte infrastructuur en eventuele nutsvoorzieningen. Hiervoor wordt een GIS databank opgesteld, waarmee snel inzichtelijk is welke types van evenementen in welke parken kunnen plaatsvinden en binnen welke zones. Per park wordt een fiche opgemaakt die bijkomende aandachtspunten voor organisatoren van evenementen in beeld brengt en worden voor de Stad ook  investeringsmogelijkheden of –noden voorgesteld om evenementen te faciliteren.

Foto Jazz Middelheim: copyright  Frederik Strobbe