223775_park_tervuren_1_uitsnede.jpg

Beheerplan Park van Tervuren

Het park van Tervuren is het majestueuze park met grote vijvers, Franse tuinen, kasteelruïne en beukenbossen dat met de onafhankelijkheid van België in  1830 in het bezit kwam van de Belgische Staat. Het kende toen reeds een rijke geschiedenis met verschillende opeenvolgende eigenaren: de Hertogen van Brabant, Aartshertogen Albrecht & Isabelle, Karel van Lorreinen en Prins Willem van Oranje. Het park is toegankelijk voor publiek en in de omgeving liggen meerdere groengebieden waaronder het Zoniënwoud.

Geïntegreerd beheerplan

De opmaak van het beheerplan houdt rekening met het globale masterplan voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA). Het museum heropent in 2018 met o.a. een nieuw onthaalpaviljoen. Het verwacht jaarlijks 250.000 bezoekers en wordt dé belangrijkste sterattractie in de Groene Gordel rond Brussel.

"Bij de opmaak van dit beheersplan konden duurzame afspraken worden gemaakt over beheeraspecten die vroeger ook al aandacht vroegen maar telkens tot discussies leidden of onderbelicht bleven door het ontbreken van een eenduidige visie." Gert Stappaerts

De opmaak van het beheerplan gebeurde volgens de inhoudelijke richtlijnen voor het opstellen van een uitgebreid bosbeheerplan zodat  het door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kon worden toegevoegd als onderdeel van het beheerplan voor het boscomplex Zoniënwoud.

   

Betrokken partners

Met alle partners konden in het kader van de opmaak van het beheersplan belangrijke afspraken worden gemaakt over aspecten die de nodige aandacht vroegen maar vaak tot discussies leidden of onderbelicht bleven door het ontbreken van een eenduidige visie.

Aandacht ging uit naar de toegankelijkheid en het beheer van bomen, bossen, vijvers, paden en bruggen. Er werden richtlijnen en een kader opgesteld voor grotere evenementen en de daar bijhorende bezoekers-stromen.

Stappenplan 

Gegevens werden verzameld om de bestaande toestand te beschrijven en knelpunten, potenties en samenhang in kaart te brengen. Vervolgens werd er een beheersvisie ontwikkeld met bijhorende beheers-doelstellingen voor het park. Deze werden vertaald in concrete beheermaatregelen, inclusief een planning om de visie te realiseren. Een evaluatieplan werd toegevoegd om het beheer efficiënt te kunnen opvolgen en tijdig te kunnen bijsturen.