Omgevingskwaliteit

Begeleidingsopdracht en meetinstrument omgevingskwaliteit

In opdracht van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid

In een eerste fase stond Antea Group in voor de procesbegeleiding van LNE omtrent het thema omgevingskwaliteit. Deze begeleidingsopdracht kadert in het ontwerp milieubeleidsplan van de Vlaamse Regering (MINA-plan 4). Dit plan stelt een verhoogde kwaliteit van de leefomgeving als lange termijndoelstelling voorop. Omgevingskwaliteit is geen nieuw begrip, maar de invulling ervan was niet concreet. Daarom voorziet MINA-plan 4 in een concretere invulling én de ontwikkeling van een meetinstrument. Antea Group werkte op basis van overlegmomenten met de stuurgroep een visienota met 8 thema’s uit.

Lees meer over deze begeleidingsopdracht.

Deze begeleidingsopdracht leidde tot een tweede opdracht waarbij Antea Group, samen met VITO, de eerste stappen zette naar de ontwikkeling van een meetinstrument omgevingskwaliteit. In dit project werd onderzocht hoe een meetinstrument omgevingskwaliteit voor Vlaanderen – in eerste instantie bruikbaar voor het departement LNE – verder vorm kan krijgen. Doel was om toe te werken naar een meetinstrument dat de milieukundige visie van LNE op ambities voor omgevingskwaliteit in kaart kan brengen. Het eindresultaat van deze studieopdracht geeft concreet aan wie de doelgroep is, aan welke functionaliteiten het instrument dient te voldoen en wat de financiële consequenties zijn. Het resultaat is dus geen finaal meetinstrument omgevingskwaliteit maar wel een belangrijke stap ernaartoe.

Lees meer over de ontwikkeling van dit meetinstrument.