waterbalans

Studie over waterbalans in de kustpolders

ma, 29/04/2019

De Belgische kustvlakte behoort integraal tot de provincie West-Vlaanderen en wordt gekenmerkt door onder andere intensieve landbouw alsook een seizoenaal toerisme. In opdracht van de provincie West-Vlaanderen werkte Antea Group aan de studie over de waterbalans in de kustpolders.

Het doel van deze studie was de uitwerking van een ruimtelijke waterbalans, uitgebreid met een gebruik- en aanbodkartering. De focus van deze studie werd gelegd op zoetwaterkwantiteit. Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het Interreg 2 zeeën project SCAPE (Shaping Climate Adaptive Places).

De opdracht focust zich op de waterlagen ‘oppervlaktewater & freatisch grondwater’ en ‘leidingwater’. Leidingwaterproductie en effluentwater-RWZI’s vormen de link tussen het leidingwaternetwerk en het oppervlaktewater en grondwatersysteem. Om de verschillende elementen van de waterbalans optimaal te kunnen alloceren werd het studiegebied onderverdeeld in afzonderlijke deelgebieden. Dit wordt uitgevoerd per watertype/waterlaag.

In deze studie werden waterbalansen opgesteld voor beide waterlagen. Antea Group ontwikkelde een waterbalansmodel voor de polders en de bevaarbare waterlopen met een simulatie op dagelijkse basis voor de periode 2013-2017. De waterbalansen bevatten alle relevante componenten van het waterverbruik en het wateraanbod. De simulatie houdt rekening met het peilbeheer in de polders en de interactie tussen freatisch grondwater en oppervlaktewater. Prognoses voor 2040 en 2100 focussen op klimaatverandering.

Antea Group leverde globale resultaten op, zowel als regionaal en op polder niveau én per type water. Het waterverbruik en –aanbod in de kustzone en de Belgische kustpolders werd daarmee in beeld gebracht. Ook het leidingwaterverbruik van huishoudens en seizoenaal toerisme. Daarnaast leverden wij een gedetailleerde analyse van het watergebruik door de landbouw per teelt en de impact van neerslag en het peilbeheer op de aanvulling van het freatisch grondwater. Uiteindelijk werd een uitgebreid kader van beleidsaanbevelingen geformuleerd door Antea Group rond 5 thema’s: grondwateraanvulling, waterspaarzaamheid, bufferen van oppervlaktewater, waterbeleid in tijden van watertekort en uitbreiding van kennis en instrumentarium.

Onze studie en de resultaten over waterbalans in de kustpolders werden gepubliceerd door de CIW en is beschikbaar voor download via deze link.