belgische20kust

Nieuw Marien ruimtelijk plan voor de Noordzee

do, 27/07/2017

Antea Group ondersteunt de dienst Marien Milieu van het directoraat-generaal Leefmilieu* voor de opmaak van een nieuw Marien ruimtelijk plan (MRP) van de Noordzee voor de periode 2020-2026. Het hele proces leidt, normaal gezien in het voorjaar van 2019, tot de aanneming van een gewijzigd MRP. Deze treedt in werking in 2020, zes jaar na de eerste aanneming van het MRP.

Het MRP kan gedefinieerd worden als een plan dat de gewenste ruimtelijke driedimensionale en temporele structuur van de menselijke activiteiten in de zeegebieden organiseert. Dit gebeurt op basis van een langetermijnvisie en aan de hand van duidelijke economische, sociale en ecologische doelstellingen. Het MRP regelt de activiteiten op het Belgische deel van de Noordzee, brengt activiteiten, infrastructuren en gebruikers in kaart, zowel de bestaande toestand als een visie op lange termijn. Het gaat hierbij over de thema’s: natuurbescherming, energieopwekking, scheepvaart, havens, zeewering, baggerwerken, zand- en grindontginning, visserij, aquacultuur, toerisme, cultureel erfgoed, militaire oefeningen en wetenschappelijke activiteiten.

Deze opdracht heeft als doel om coördinaten en kaarten op te stellen, na toepassing van ruimtelijk planningsexpertise, voor het voorontwerp van het gewijzigd MRP en voor het proces tot omzetting van dit voorontwerp in een gewijzigd MRP van toepassing in de periode 2020-2026.

*federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu