green deal

Antea Group ondertekent Green Deal ‘Bedrijven en biodiversiteit’

Brussel, 20 september 2018

do, 20/09/2018

Vandaag heeft Antea Group de Green Deal ‘Bedrijven en biodiversiteit’ ondertekend. Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten. Daarbij worden milieudoelen nagestreefd die hand in hand gaan met een verhoogde competitiviteit en een goede bedrijfsvoering.

Bedrijven en biodiversiteit

Deze Green Deal moet de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Werken aan biodiversiteit wordt momenteel niet vaak als belangrijk beschouwd. Deze Green Deal probeert deze drempel weg te werken en de opportuniteiten in de verf te zetten. Meer specifiek zijn de doelstellingen van deze Green Deal:

  • de natuurwaarden op bedrijventerreinen verhogen via permanente en tijdelijke natuur;
  • het draagvlak voor natuur op bedrijventerreinen structureel verhogen bij verschillende doelgroepen, zoals lokale en bovenlokale overheden, bedrijven, ontwikkelaars/eigenaars/beheerders van bedrijventerreinen, sectororganisaties, hogescholen, groenaannemers en andere stakeholders;
  • het welzijn van werknemers verhogen en het imago t.o.v. klanten, leveranciers, omgeving, enz. verbeteren;
  • kennis opbouwen over het themadoor een lerend netwerk op te starten, methodes en instrumenten aan te reiken, kansen en belemmeringen binnen beleid en regelgeving, in kaart brengen en een evaluatie opmaken via rapport en beleidsaanbevelingen

Rol Antea Group

Binnen deze Green Deal is Antea Group een ondersteunde partij. Dit betekent dat we ons o.a. engageren voor communicatie rond de Green Deal, het actieplan promoten, ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten en deelnemen aan bijeenkomsten van het lerend netwerk. Daarnaast vervullen we nog een aantal aanvullende actie.

Link met de VN’s Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Op 27 september 2015 legde de VN 17 nieuwe doelstellingen vast voor een duurzame ontwikkeling van de wereld tot 2030. Via deze Green Deal wordt bijgedragen aan minstens 7 van de 17 SDG’s, oftewel Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit is volledig gelinkt aan SDG 15 rond bescherming, herstel en bevordering van ecosystemen. Daarnaast is deze Green Deal gelinkt aan goede gezondheid en welzijn (SDG 3), biedt het grote kansen voor duurzame economische groei (SDG 8), bouwt het mee aan een veerkrachtige infrastructuur (SDG 9), kan het bijdragen aan meer duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), neemt het actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden (SDG 13), en past het binnen en veronderstelt het nieuwe partnerschappen om de doelstellingen te bereiken (SDG 17).

* Feestelijke viering van de ondertekening