Nieuwe veiligheidsvoorschriften en Technische codes voor pijpleidingen

QRA & Safety Management System pijpleidingen

De federale regering heeft via het Koninklijk Besluit van  19 maart 2017 de veiligheidsvoorschriften gegroepeerd voor pijpleidingen die vroeger verspreid waren over verschillende veelal verouderde koninklijke besluiten. Met deze nieuwe voorschriften wenst men het veiligheidsniveau van het vervoer via pijpleidingen op een hoog niveau te houden.
 Het koninklijke besluit introduceert de risicoanalyse en het veiligheidsbeheersysteem waaraan houders van een vervoersvergunning zullen moeten voldoen. Regels omtrent ontwerp en de exploitatie ervan werden hierin ook geïntegreerd.

Risicoanalyse – QRA

Een van de nieuwe verplichtingen is het uitvoeren van een risicoanalyse voor ondergrondse leidingen waarvoor een vervoersvergunning vereist is. Dit geldt voor nieuwe leidingen, uitbreidingen van bestaande leidingen of wijziging van een tracé. In een eerste fase dient een screening te worden uitgevoerd van de omgevingselementen die een impact hebben op de externe veiligheid en dit over een breedte van 200m langs weerszijden van het leidingtracé. Het resultaat hiervan is een screeningstabel waarbij het leidingtracé in segmenten wordt opgedeeld.
Vervolgens wordt een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uitgevoerd waarvan de methodologie beschreven is in de Technische Code. Aan de hand van standaard uitstroomscenario’s, hun faalfrequenties en hun ontstekingskans wordt de Plaatselijke OverlijdensKans (POK) per segment bepaald. Deze wordt vervolgens getoetst aan de beoordelingscriteria. Indien hieraan niet voldaan is, dienen extra risicoreducerende maatregelen te worden genomen. Voor het uitvoeren van een QRA moet specifieke software (voor effect- en risicoberekeningen) gebruikt worden.

Safety Management system

De houder van een vervoersvergunning dient een veiligheidsbeheersysteem (VBS) in te voeren voor de volledige levensduur van zijn vervoersinstallatie. Dit VBS omvat de doelstellingen en middelen voor een beleid om ongevallen te voorkomen en dient in een uitgebreide handleiding te worden beschreven. Deze dient uiterlijk bij de inbedrijfstelling van de eerste vervoersinstallatie beschikbaar te zijn. Voor bestaande vervoersvergunningen is een overgangsperiode van 5 jaar voorzien. Het VBS dient vijfjaarlijks te worden onderworpen aan een externe audit.

Ondersteuning Antea Group

Als multidisciplinair studiebureau kan Antea Group een beroep doen op de expertise van de verschillende Business Units.
Ons team Kabels en pijpleidingen kan terugblikken op meer dan 30 jaar engineeringservaring m.b.t. het transport via pijpleidingen en is  betrokken bij o.m. het ontwerp en de vergunningsaanvragen van pijpleidingen en tracés.
Ons team milieu en veiligheid is dagdagelijks bezig met o.a. de opmaak van QRA’s, veiligheidsrapporten in kader van Seveso-wetgeving. Het beschikt over de nodige erkenning (VR-deskundige) en de vereiste software voor het uitvoeren van QRA’s.    Ditzelfde team kan eveneens putten uit een ruime ervaring met het opstellen van milieu- en veiligheidsmanagementsystemen.  Ook het uitvoeren van een gapanalyse behoort tot de mogelijkheden.
In het kader van het opmaken van een VBS-systeem kan ditzelfde team putten uit de ruime ervaring met het opstellen van milieu- en veiligheidsmanagementsystemen. Ook het uitvoeren van gapanayse behoren tot onze capaciteiten.