smart planning

Smart urban planning

Beschikbare ruimte op een optimale manier inrichten en beheren vraagt om een slimme en geïntegreerde benadering. Schijnbaar tegengestelde ambities als stedelijke verdichting, groenblauwe netwerken ontwikkelen en open ruimte vrijwaren kunnen elkaar nochtans versterken. Bij Antea Group benaderen we de bebouwde en onbebouwde ruime als 1 geheel. Een goed begrip van het fysisch systeem én de menselijke activiteiten en het verplaatsingsgedrag dat daarbinnen plaatsvindt, zijn essentieel om de ordening van onze ruimte te kunnen doorgronden en verbeteren.

We durven stellen dat een grondige transitie van onze ruimte aan de orde is, en dat kan enkel in een continue dialoog met alle stakeholders. Wij gaan deze uitdaging graag met u aan, als planner of procesbegeleider.