sedimentbeheer rivieren

Sedimentbeheer voor rivieren

Door bodemerosie via natuurlijke processen of (te) intensieve landbouw belandt teveel sediment in onze rivieren en rioleringssystemen. Dit zorgt voor overmatig onderhoud voor de overheid, verlies van vruchtbare landbouwgrond en een kwaliteitsprobleem in onze waterlopen. Antea Group zoekt hier naar oplossingen aan de bron via bodemerosieplannen en - projecten. Daarnaast ondersteunt Antea Group de overheid in het ontwikkelen van instrumentarium (numerieke modellen voor sedimenttransport en waterkwaliteit) en het toepassen van dit instrumentarium voor het uitwerken van gebiedsgerichte oplossingen, zoals sedimentvangen en profileringswerken aan waterlopen.