ruimtelijke planning en stedenbouw

Herbestemmen van zonevreemde functies

Sinds de opmaak van de gewestplannen in de jaren '70 is er voor tal van gebieden het probleem van "zonevreemdheid" ontstaan. Naast rechtszekerheid biedt de Vlaamse codex ruimtelijke ordening ook de mogelijkheid aan lokale overheden om eigen accenten te leggen in de aanpak van zonevreemde functies en gebouwen, rekening houdend met het ruimtelijk structuurplan. Al 20 jaar is Antea Group partner van zowel lokale als provinciale overheden bij de aanpak van zonevreemde woningen, bedrijven, recreatie en weekendverblijven.