omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning / Milieuvergunning

De meeste bedrijven – ook bv. kantoorgebouwen - hebben een milieu- of omgevingsvergunning nodig. De procedure is verschillend per gewest en lichten we kort toe.

Antea Group stelt uw vergunningsdossier op. We leveren niet enkel een dossier af, we bekijken ook de hele milieu- en stedenbouwkundige context en de randvoorwaarden en schatten de noodzaak voor eventueel bijkomend studiewerk vooraf in. Indien nodig organiseren we een vooroverleg (projectvergadering) met de vergunningverlenende overheid en de adviserende diensten, en verdedigen we het dossier voor de Omgevingsvergunnings- of de overlegcommissie. Samen bekijken we eventueel opgelegde voorwaarden. Op die manier garanderen wij een vlot proces.

Ook voor het verlengen van een vergunning, het aanvragen van afwijking van de voorwaarden of de melding van een overdracht van een omgevingsvergunning kan u bij Antea Group terecht.

Antea Group heeft de nodige expertise en erkenningen in huis om het hele proces van A tot Z te begeleiden in elk gewest.

VLAANDEREN

In Vlaanderen geldt sinds  2017 de omgevingsvergunning die de vroegere milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de socio-economische vergunning groepeert. De omgevingsvergunning geldt voor onbepaalde termijn.
Bekijk onze aanpak van een Omgevingsvergunningsaanvraag

WALLONIE

In Wallonië bestaat al geruime tijd (sinds 2002) de enige vergunning of permis unique. Dit is een gecombineerde vergunning die voor stedenbouw én milieu wordt afgeleverd voor de projecten waar de beide vergunningen nodig zijn. Sinds kort komt daar voor sommige dossiers ook het gedeelte socio-economische vergunning bij (permis intégré) . In tegenstelling tot in Vlaanderen heeft de permis unique een geldigheid van maximaal 20 jaar het gedeelte milieu, enkel voor stedenbouw is deze onbeperkt in de tijd.

Het blijft mogelijk dat enkel een milieuvergunningsaanvraag vereist is (bijvoorbeeld voor verlengen van de duur van een bestaande milieuvergunning) of enkel een aanvraag stedenbouwkundige vergunning (bijvoorbeeld voor het bouwen van een gebouw, aanleggen van verharding waarvoor geen milieuvergunning nodig is).

Even goed als in Vlaanderen en Brussel wordt voor grotere projecten een milieueffectenrapport of étude d’incidences opgelegd, of een veiligheidsstudie voor Seveso-bedrijven. In die gevallen is de medewerking van een erkend studiebureau nodig.

BRUSSEL

Ook het Brussels Gewest heeft haar eigen vergunningstelsel, met de milieuvergunning die doorgaans verleend wordt voor een duur van 15 jaar en de stedenbouwkundige vergunning. In geval van een zgn. gemengd project (waarvoor stedenbouwkundige én milieuvergunning vereist zijn) voor klasse 1A of 1B, moeten beide aanvragen samen worden ingediend, maar de beslissingen zijn nog apart.

De milieuvergunningen voor klasse 1A vereisen  een milieueffectenstudie waarvoor verplicht een extern erkend deskundige moet worden aangesteld.

In het Brussels Gewest gaat er doorgaans veel aandacht naar het  mobiliteitsaspect en naar het advies van de brandweer.