ISO 14001

Milieuzorgsysteem / ISO 14001

Antea Group begeleidt u bij het opstellen van uw milieuzorgsysteem (ISO 14001 of een ander model). Voor een goede werking dient een milieuzorgsysteem te worden gedragen door het volledige bedrijf: daarom gebeurt de uitwerking ervan zoveel mogelijk intern. Antea Group treedt hierbij op als adviseur en procesbegeleider. Bij gebrek aan tijd of capaciteit binnen het bedrijf kunnen we ook voor de uitwerking instaan. In dat geval peilen we naar de bedrijfscultuur om een systeem op maat van uw bedrijf te ontwikkelen.
We onderscheiden volgende stappen:

  1. Nul-audit: Initiële milieudoorlichting van het bedrijf, waarbij de bestaande situatie wordt vastgelegd op milieujuridisch (omgevingsvergunning, register milieuwetgeving), technisch en organisatorisch vlak. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt, met een beschrijving van de noodzakelijke acties en een raming van de tijdsbesteding.
  2. Milieubeleid: Het bepalen van de doelstellingen van het bedrijf ten aanzien van het milieuzorgsysteem en de beheersing van de milieuaspecten. Dit resulteert in het opstellen van een milieubeleidsverklaring. Er wordt een overzicht gemaakt van de acties om milieuaspecten, complianceverplichtingen en risico ’s en kansen aan te pakken Ten slotte bepalen we in deze fase de indicatoren waarmee monitoring van de gedefinieerde milieudoelstellingen kan plaatsvinden.
  3. Handboek: Begeleiden van het opstellen (nazien) en eventueel bijwerken van de relevante documentatie.
  4. Implementatie: Voorlichting van de betrokken medewerkers over de werking van het milieuzorgsysteem. Opleiding van enkele medewerkers voor het uitvoeren van interne audits.
  5. Pré-audit: Uitvoeren van een pré-audit met het oog op het bepalen van certificeerbaarheid van het milieuzorgsysteem.