ecohydrologie en modelleringsstudies

Ecohydrologie

ecohydraulica en ecologische modellering

Er zijn tal van raakvlakken tussen natuur en water(beheer). Ecohydrologische know-how is onontbeerlijk om voldoende inzicht te verwerven in functie van mogelijke ingrepen zoals inrichtingswerken of waterpeilbeheer. Inrichting met het oog op herstel en creatie van natuurwaarden of populaties van soorten, is een vakgebied op zich. We verwijzen daarbij onder meer naar het belang van oppervlaktewater- en grondwatermodellen. Antea Group is bijzonder bedreven in ecohydrologische analyses, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. Ecologische modelleringen in het algemeen worden belangrijker. Ze zorgen ervoor om op kosten-efficiënte én meer verantwoorde wijze te handelen.