circulaire-economie-week_1.jpg

Circulaire economie

Grondstoffen worden steeds schaarser, tegelijkertijd neemt de wereldpopulatie, onze welvaart en daarmee ook de vraag naar grondstoffen toe. De winning van grondstoffen heeft een grote impact op het milieu en maakt ook ons economisch systeem kwetsbaar.

Onze huidige lineaire economie van het gebruiken en reduceren van grondstoffen tot afval is niet langer houdbaar. Nu is de tijd om te investeren in een ommezwaai van lineair naar circulair, waarin het hergebruik van grondstoffen centraal staat; het maximaliseren van waardebehoud en het minimaliseren van waardevernietiging. Voor Antea Group is het vanzelfsprekend om duurzame en integrale oplossingen toe te passen in onze leefomgeving. De principes van de circulaire economie resoneren hiermee. Daarom zetten wij ons in voor de transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

Hiervoor passen wij verschillende strategieën toe. We sluiten ons aan bij kennis- en samenwerkingsverbanden zoals GO4circle. We werken samen om de mogelijkheden op het gebied van circulaire economie te verkennen binnen onze huidige dienstverlening naar onze klanten en dat zowel met betrekking tot onze infrastructuur projecten als bodem- en waterprojecten. We ontwikkelden een  beoordelingskader voor de circulariteit van infrastructurele projecten. Daarbij bieden we diverse diensten aan voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

Denk hierbij aan:

  • Circulair assetmanagement met een focus op ‘total value of ownership’; het behalen van de maximale waarde uit een asset tegen acceptabele kosten.
  • Circulair ontwerpen waarbij we verschillende oplossingen afwegen en eisen formuleren met de principes van de circulaire economie als uitgangspunt en daarnaast circulaire kansen op projectlocaties inventariseren.
  • Circulair aanbesteden zowel het trainen van organisaties als het beoordelen van aanbestedingen en projecten en het formuleren van selectie- en aanbestedingscriteria. Circulair slopen, wat meer is dan alleen hergebruiken. We inventariseren gebouwen, onderzoeken mogelijkheden om materiaal voor hergebruik te verwijderen en adviseren over herbestemmingsmogelijkheden.
  • VANG: Van Afval Naar Grondstof. Door te streven naar minimaal 75% gescheiden afvalinzameling is het mogelijk meer materiaal te recyclen en afval weer in te zetten.

Circulaire economie is samen zorg dragen voor de hergebruik van grondstoffen. Inzetten op circulair betekent ook zeker een kans voor uw bedrijf of project. Het beoordelingskader biedt u een inzicht op het resultaat van deze transitie. We ontmoeten u graag voor een gesprek hierover.