Onze aanpak van een Omgevingsvergunningsaanvraag

De opmaak en begeleiding van een omgevingsvergunningsaanvraag gebeurt via een gefaseerde en systematische aanpak:

1 Gegevens verzamelen

Antea Group verzamelt de nodige gegevens over uw geplande project om te kunnen bepalen welke procedure moet gevolgd worden (omgevingsvergunningsaanvraag volgens gewone of vereenvoudigde procedure, melding); welke overheid bevoegd is (Vlaamse regering, Provincie of gemeentebestuur) en of er begeleidende studies nodig zijn (MER, OVR, PB, Mober, energiestudie,...). Een ervaren adviseur van Antea Group stelt u de juiste vragen om dit zo goed mogelijk te bepalen.

2 Opstellen conceptversie

Op basis van de verzamelde gegevens vullen we het aanvraagformulier in.
- We gaan na welke addenda toegevoegd moeten worden
- We vullen de nodige addenda in
- We stellen de nodige bouw- en milieuplannen op

3 Bespreking conceptversie

De conceptversie wordt aan de opdrachtgever toegelicht en besproken. Op basis van de eventuele opmerkingen wordt de conceptaanvraag aangepast.

4 Vooroverleg

Indien nuttig en gewenst, organiseert Antea Group een vooroverleg of projectvergadering waarop de concept omgevingsvergunningsaanvraag wordt toegelicht aan de bevoegde overheid en de betrokken adviesinstanties. Een vooroverleg is enkel mogelijk indien het een ‘gewone’ (niet vereenvoudigde) procedure betreft en heeft als doel het project en de gevolgen voor milieu en ruimtelijke ordening toe te lichten. Het project kan zo nodig bijgestuurd worden op basis van de opmerkingen van de overheid.

5 Afwerken – Ondertekenen – Indienen

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt gefinaliseerd en ter ondertekening voorgelegd aan, ngl. het type project, de aanvrager, exploitant, architect… Het ondertekende dossier wordt digitaal ingediend.

6 Procedure

Vervolgens start de officiële procedure met:
- Onderzoek ontvankelijkheid en volledigheid
- Openbaar onderzoek
- Adviesverlening

7 Omgevingsvergunningscommissie

Voor een omgevingsvergunningsaanvraag volgens de gewone procedure, bestaat de mogelijkheid om gehoord te worden door de omgevingsvergunningscommissie. Antea Group staat u bij voor de voorbereiding en verdedigt uw belangen op deze vergadering.

8 Beslissing

De overheid levert de omgevingsvergunning af. Antea Group gaat na of de vergunning volledig tegemoetkomt aan de aanvraag. Indien er bijzondere voorwaarden opgelegd zijn, gaan we de consequenties en de haalbaarheid ervan na. Zo nodig adviseren we om een beroep of bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden in te dienen.

9 Ingebruikname

De vergunde inrichting mag in gebruik genomen worden vanaf de 35e dag na de aanplakking van het besluit, indien er geen schorsend beroep ingediend is.