Onroerenderfgoeddecreet

Onroerenderfgoeddecreet

Het decreet houdt een groot aantal nieuwigheden in voor onroerend erfgoed in eigendom of beheer van openbare besturen. Binnen de nieuwe regelgeving kunnen bijvoorbeeld beheersplannen opgemaakt worden voor sites die zowel bouwkundig, landschappelijk als archeologisch erfgoed bevatten.

Bij de opmaak van een beheersplan wordt een langetermijnvisie (20 jaar) opgesteld voor het onroerend erfgoed. Het geeft aan welke werken waar en wanneer nodig zijn om de visie te realiseren. Naast een leidraad voor het dagelijks beheer (onderhoud of restauratie) kan het een kaderplan zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Zo worden ook het gebruik en de toegankelijkheid van een site meegenomen in de visie en kan een concreet inrichtingsplan deel uitmaken van het beheersplan.

Met een beheersplan komen maatregelen die de erfgoedwaarden van de site ten goede komen in aanmerking voor een premie van minstens 40%. Hieronder kunnen bijvoorbeeld onderzoek- en beheerwerken voor historische parken of dreven, het herinrichten of heraanleggen van historische dorpskernen of domeinen, werken aan buitengevels en bedaking van beschermde gebouwen of herstel van beschermde interieurelementen vallen.

In de praktijk komen de verschillen tussen de vorige en de huidige regelgeving duidelijk naar voor. Bij de opmaak van een beheersplan voor een beschermd dorpsgezicht bijvoorbeeld. Nu kunnen ook eigenaars van een pand dat niet beschermd is als monument een premie krijgen voor behoud en versterking van erfgoedelementen binnen het dorpsgezicht. Voorheen was dit enkel mogelijk voor beschermde monumenten. Het opstellen van het beheersplan zelf komt eveneens in aanmerking voor een premie. Met de onderzoekspremie kan 80% van de studiekost worden toebelaagd met € 25.000 incl. BTW als maximumbedrag waarop de premie berekend wordt.

Voor meer informatie hierover: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten/