duurzaamheid

Kwaliteits-, milieu- en duurzaamheidsbeleid

Antea Group wil een toonaangevende partner zijn bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale oplossingen in onze leefomgeving. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door onze kennis in te zetten voor een duurzame toekomst, en dat begint bij ons eigen handelen.

Intern beleid

Onze bestaande kantoren werden door onze energie specialisten doorgelicht, de CO2-voetafdruk van alle kantoren werd bepaald. We volgen dit op en voeren daar waar nodig verbeter- en sensibiliseringsacties uit. Onze activiteiten vinden op een georganiseerde manier plaats en we beperken de impact ervan op het milieu zoveel mogelijk. Het beleid van Antea Group is gericht op de handhaving van ondernemingsactiviteiten en processen die geen nadelige invloed hebben op het milieu en die passen in het concept van duurzame ontwikkeling. Een visie die wij ook met onze leveranciers delen en bespreken.

Extern beleid

Naast de impact van onze kantooractiviteiten en verplaatsingen hebben ook de projecten die we uitvoeren voor onze klanten een belangrijke interactie met het milieu. Wij beschouwen duurzaamheid hierbij als een integraal deel van onze verantwoordelijkheid. In ons advies streven wij naar het minimaliseren van impact op het milieu en naar een duurzaam gebruik van energie en hulpbronnen. Duurzame planning hanteren we in onze rol als ontwerper, waarbij gestreefd wordt naar maximale aandacht voor milieucondities, ecologie, landschaps- en erfgoedwaarden, (recreatief) medegebruik en sociale integratie.

Kwaliteitssysteem ISO 9001:2015

Antea Group hecht grote waarde aan kwalitatieve dienstverlening. Daarom zijn systematische en geïntegreerde kwaliteitszorg ingebed in onze bedrijfsprocessen en activiteiten. De afspraken over deze zorg zijn vastgelegd in ons kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem is opgesteld volgens de eisen uit de NEN-EN-ISO 9001:2015. Aanvullend op het kwaliteitsmanagementsysteem, kunnen de Business Units voor bepaalde projecten en opdrachtgevers specifieke afspraken maken. Klare taal en heldere verwachtingen, zowel voor onze eigen collega’s als onze klanten.

Inogen

Antea Group zet zich actief in voor Inogen, een wereldwijd netwerk van adviesbureaus dat zich richt op gezondheid, veiligheid, milieu en duurzaamheid. Deze samenwerking op internationaal niveau versterkt onze technische expertise.

VOKA Charter Duurzaam Ondernemen

Het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) biedt bedrijven de mogelijkheid om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven, via een op maat samengesteld actieplan.

Elke deelnemende onderneming verbindt er zich toe om:

  • Duurzaam ondernemen op een proactieve manier te integreren in het bedrijfsbeleid;
  • Doelstellingen en concrete acties te formuleren passend binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (zie tabel onderaan);
  • Te rapporteren over de geboekte resultaten aan de evaluatiecommissie;
  • Extern te communiceren over de uitgevoerde acties;
  • Continu te werken aan de conformiteit met de sociale, welzijns- en milieuwetgeving.

In 2017 schreef Antea Group zich met de hoofdzetel in Antwerpen in voor VCDO 2017. Deze doelstellingen werden behaald! Dit wil zeggen dat onze organisatie over heel de lijn geslaagd is in het realiseren van de vooropgestelde acties. Ook voor 2018 heeft Antea Group zich ingechreven. Lees meer.