De verschillende doeleinden en het stappenplan van een Milieu-audit

Een milieu-audit is een doorlichting van een bedrijf met focus op milieu. Antea Group voert milieu-audits uit voor verschillende doeleinden:

 • Onze externe milieucoördinatoren voeren audits uit als vast onderdeel van hun takenpakket.
 • Indien de nadruk ligt op de conformiteit met de milieuwetgeving, wordt er ook vaak gesproken van compliance audit.
 • In het kader van een milieuzorgsysteem (ISO 14001) worden ook audits uitgevoerd: audit bij de opstart van het systeem (ook gap analyse genoemd) om de knelpunten van het hele systeem te bepalen of periodieke interne audits van het ISO 14001 systeem.
 • Bij overnames van bedrijven voert Antea Group een Due Diligence audit uit. Hierbij ligt de nadruk op het bepalen van het milieupassief van bedrijven. Dit passief ligt niet enkel verscholen in een eventuele bodemverontreiniging, maar eveneens in investeringen nodig om te voldoen aan de algemene en sectorale milieuvoorwaarden, evenals niet uitgevoerde periodieke controles.

Op basis van deze audit stelt Antea Group een actieplan en een kostenraming op voor de regularisatie van het bedrijf.

Het stappenplan van een Milieu-audit

 • Antea Group start steeds met het opstellen van een bedrijfsspecifieke checklist op basis van de vergunde activiteiten. Deze checklist is een gedetailleerd document dat toepasselijke voorwaarden van Vlarem I, Vlarem II, Vlarebo, Vlarema, … evenals de bijzondere voorwaarden uit de milieuvergunningen in detail bevat.
 • Controle van de administratieve gegevens op het bedrijf.
 • Nagaan van de uitvoering van opgelegde periodieke controles, conformiteit en registratie ervan. Dit betreft o.a. periodieke controles van opslagtanks, elektrische installaties, perslucht- en gasinstallaties, …
 • Nagaan van de vervulling van de registratie- en aangifteplichten.
 • Rondgang in het bedrijf met bijzondere aandacht voor alle milieuaspecten.
 • Bij het einde van de audit overlopen we de geconstateerde tekortkomingen of bevindingen met de milieuverantwoordelijke.
 • Rapportage: kort na de audit maakt Antea Group een volledig gedetailleerd auditrapport op met een concreet actieprogramma. Het actieprogramma beperkt zich niet tot het melden van niet-conformiteiten, maar bevat ook concrete acties om deze op te lossen.